BADANIA

Zespół Pracowni prowadzi aktualnie badania w następującym zakresie:

  • Analiza wykorzystania zaawansowanych badań geotechnicznych in situ (CPTU, DMT, SDMT) do oceny parametrycznej i modelowania środowiska gruntowego – temat badawczy realizowany przy współudziale firmy Hebo-Poznań Sp. z o.o.

Publikacje

  • Badania wpływu właściwości geologiczno-inżynierskich podłoża na tempo erozji wgłębnej doliny Warty poniżej zbiornika Jeziorsko – temat badawczy realizowany ze środków Instytutu Geologii UAM oraz środków prywatnych przy współudziale firmy Geoprojekt-Poznań Sp. z o.o.

Publikacje

  • Analiza możliwości zagospodarowania środowiska geologicznego do celów budowlanych – temat realizowany w ramach prowadzonych prac magisterskich.

Publikacje

  • Analiza zmienności zagęszczenia szkieletu ziarnowego zróżnicowanych genetycznie gruntów bezkohezyjnych Niżu Polski wraz z ustalaniem jej przyczyn – temat realizowany początkowo w ramach grantu KBN, natomiast aktualnie w ramach prowadzonych prac magisterskich i środków prywatnych

Publikacje

  • Charakterystyka możliwości korelacji wybranych fizyczno – mechanicznych parametrów gruntów ustalanych w oparciu o różne techniki i procedury badawcze – temat realizowany na bazie prowadzonych prac magisterskich

Publikacje