O PRACOWNI

Pracownia Geologii Inżynierskiej i Geotechniki, jako odrębna jednostka Instytutu Geologii UAM, powstała 1 października 2014 r. Jej zespół tworzą naukowcy zajmujący się zagadnieniami z pogranicza nauk przyrodniczych i technicznych, zatrudnieni wcześniej w innych zakładach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Do głównych zagadnień naukowo-badawczych podejmowanych obecnie w Pracowni należą:

  • badania wpływu procesów geologicznych na właściwości inżynierskie gruntów,
  • analiza wykorzystania zaawansowanych badań geotechnicznych in situ (CPTU, DMT, SDMT) do oceny parametrycznej i modelowania środowiska gruntowego,
  • analiza możliwości zagospodarowania środowiska geologicznego do celów budowlanych.

Naukowcy Pracowni są członkami organizacji naukowych oraz gremiów doradczych i stowarzyszeń zawodowych, m. in.: Komisji Dokumentacji Geologiczno-inżynierskich przy Ministrze Środowiska RP, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Komisji Badań Czwartorzędu przy o. Poznańskim PAN, Sekcji Geotechniki i Budownictwa Podziemnego przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Dysponują również bogatym doświadczeniem praktycznym, będąc autorami wielu dokumentacji geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych.

Zespół Pracowni jest także współorganizatorem cyklicznych seminariów międzynarodowych, z których ostatnie – „5th International Workshop on CPTU and DMT in soft clays and organic soils”, odbyło się jesienią 2014 r.

Kadra Pracowni prowadzi zajęcia dydaktyczne na trzech kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych na UAM: Geologia i Gospodarka wodna, a także na Podyplomowych Studiach Geologicznych, realizując takie przedmioty, jak: Geologia inżynierska, Gruntoznawstwo, Elementy mechaniki gruntów i geotechniki, Projektowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Pracowni są promotorami licznych prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych, z zakresu geologii, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej oraz architektury krajobrazu. Zajęcia projektowe oraz prace dyplomowe realizowane są m. in. z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego GEO5. Pracownia Geologii Inżynierskiej i Geotechniki sprawuje także opiekę dydaktyczną nad nowo wprowadzoną specjalnością inżynierską 1. stopnia studiów na kierunku Geologia – Geologią inżynierską z elementami geotechniki.